KMP算法

public int indexOf(String s, String m) {
    if (s == null || m == null || m.length() < 1 || s.length() < 1 || s.length() < m.length())
      return -1;
    char[] ss = s.toCharArray();
    char[] ms = m.toCharArray();
    int si = 0, mi = 0;
    int[] next = nextIndex(ms);
    while (si < ss.length && mi < ms.length) {
      if (mi == -1 || ss[si] == ms[mi]) {
        si++;
        mi++;
      } else {
        mi = next[mi];
      }
    }
    return mi == ms.length ? si - mi : -1;
  }

  public int[] nextIndex(char[] str) {
    if (str.length == 1)
      return new int[]{-1};
    int[] next = new int[str.length];
    next[0] = -1;
    next[1] = 0;
    int pos = 2;
    int cn = 0;
    while (pos < next.length) {
      if (str[pos - 1] == str[cn]) {
        next[pos++] = ++cn;
      } else if (cn > 0) {
        cn = next[cn];
      } else {
        next[pos++] = 0;
      }
    }
    return next;
  }

 

鸡蛋掉落问题

一、暴力递归法

首先,我们来看扔鸡蛋这个事儿本身,假设在N层的高楼中有K个鸡蛋,这个时候我们在n层扔了一个鸡蛋,那么这一次动作,把整个高楼其实就分成了两部分,一部分是1楼到n楼,这是一个层高为n的新楼,我们暂时叫它一号楼;另一部分是n+1N楼,这是一栋新产生的层高为N-(n+1)+1=N-n的新楼,我们叫他二号楼。

继续阅读

Java并查集问题

并查集是一种数据结构, 常用于描述集合,经常用于解决此类问题:某个元素是否属于某个集合,或者 某个元素 和 另一个元素是否同属于一个集合。可以用于点的分堆、判断点的互相可达性。

/**
 * @Author: Sumail-Lee
 * @Date: 2019/1/4 15:57
 * @Description: 将一个集合内的点分堆,每个分好堆的点内都互相可达,公用同一个爹
 */
public class 并查集 {
  private int[] parent;
  private int size;

  public 并查集(int size) {
    this.size = size;
    parent = new int[size];
    for (int i = 0; i < size; i++) {
      parent[i] = i;
    }
  }

  public int findParent(int element) {
    while (element != parent[element]) {
      element = parent[element];
    }
    return element;
  }

  public boolean isConnected(int firstElement, int secondElement) {
    return findParent(firstElement) == findParent(secondElement);
  }

  public void unionElements(int firstElement, int secondElement) {
    int firstRoot = findParent(firstElement);
    int secondRoot = findParent(secondElement);
    if (firstRoot == secondRoot) {
      return;
    }
    parent[firstRoot] = secondRoot;
  }
}

 

单例模式线程安全的实现

大家的写法

public class Single {
  private static class Holder {
    static Single instance = new Single();
  }

  private Single() {
  }

  public Single getInstance() {
    return Holder.instance;
  }
}

皮一下的写法,优化后是上面的

public class Single {
  private static Single instance;

  static {
    instance = new Single();
  }

  private Single() {
  }

  public Single getInstance() {
    return instance;
  }
}